ඔබ කෙතරම් ලාංකිකද? මෙයට පිළිතුරු දී දැනගන්න!

How Sri Lankan are you?

‘මෝඩයෙක් වෙන්න එපා‘ යැයි ශ්‍රී ලාංකිකයන් පවසනනේ?

යම් කැක්කුමක් ඇති විටක ශ්‍රී ලාංකිකයන් ආලේප කරන්නේ මොනවාද?

පළමුවෙන්ම වාහනයක් ගත් විගස ශ්‍රී ලාංකිකයන් සිදු කරන්නේ කුමක්ද?

එක් ඉරිදා උදෑසනක ඔබේ ආහාර වේල වනුයේ?

සෑම දිනකම සිදුවන කතාබහේදී ඇතුලත් වන වචනය වනුයේ?

‘ඩිකී‘ යන වදනින් ශ්‍රී ලාංකියන් තේරුම් ගනුයේ කුමක්ද?

ඔබ ඇසුරු කරන අනෙක් සියලූම අය

ස්කොට්ලන්ත ටෙප් වර්ගයට ශ්‍රී ලංකාවේදී භාවිතා වන තවත් නමක් වනුයේ?

ආහාර වේලකට පසු ඔබගේ සිත් ගන්නා අතුරුපස වනුයේ?

ශ්‍රී ලංකාවේදි සියලූම දන්තාලේපයන් හඳුන්වනුයේ?